✨ Безплатна доставка при плащане с карта ✨

Политика за Поверителност на TeАdore P.

Политика на поверителност във връзка с обработването на лични данни

1. "ТеАдоре" ЕООД е администратор на личните данни на Клиентите на www.teadore.bg станали известни при попълване на електронната форма за извършване на поръчка или регистрация за покупка на стоки от Уебсайта.

2. Като администратор на лични данни "ТеАдоре" ЕООД („TeAdore P.“, „ние”) полага дължимата грижа за защита от незаконни форми на обработване на личните данни на Клиента съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

3. Основната ни цел е да Ви предложим качествено, бързо и комплексно обслужване като се грижим продуктите и услугите, които Ви предлагаме да покриват вашите очаквания. Поради това, чрез електронната форма за извършване на поръчка или регистрация на Уебсайта, ние събираме и съхраняваме лични данни на нашите Клиенти. Това са основни категории лични данни за идентификация на Клиента, които включват име, фамилия, адрес за доставка, телефон и e-mail, както и данни за използваното от Вас платежно средство. В допълнение се съхранява информация за извършването на регистрацията и съгласяването с Общите Условия (дата, час и IP адрес).

4. С попълване на електронната форма за извършване на поръчка или регистрация на Уебсайта Клиентът предоставя своето съгласие TeAdore P. да събира, съхранява и обработва предоставените в Клиентския профил лични данни за целите описани по-долу.

5. Клиентът сам решава дали и как да използва услугите, предоставяни чрез Уебсайта. Във формите, чрез които се въвеждат лични данни, е ясно обозначен задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните. Данните, попълването на които е задължително, са такива, без които е невъзможно да предоставим съответната услуга или част от нея.

6. TeAdore P. чрез Уебсайта използва обработваните лични данни на Клиента за следните цели:

 • предлагане на стоки и/или услуги от онлайн магазина
 • управление и изпълнение на заявките на Клиента за стоки и/или услуги
 • изпращане на промоции на стоки и/или услуги на Клиента
 • изпращане на поздравления и организиране на томболи
 • изпращане на запитвания относно предлаганите стоки и/или услуги в онлайн магазина
 • изпращане на съобщения за директен маркетинг
 • статистически цели, за подобряване работата на онлайн магазина
 • установяване на връзка с Клиента и изпращане на кореспонденция, отнасяща се до негови права и законни интереси
 • изпълнение на нормативните изисквания за защита от неправомерно използване на лични данни на Клиента.
 • осигуряване на нормалното функциониране и използване на онлайн магазина от страна на Клиента, поддръжка и администриране на услугите, разрешаване на възникнали спорове, установяване и предотвратяване на злонамерени действия.
 • откриване и разрешаване на технически или проблеми с функционалността, развитие и подобряване на дейността на онлайн магазина.
 • приемане и обработване на получени сигнали, жалби, искания и друга кореспонденция.
 • осъществяване и закрила на правата и законните интереси на TeAdore P., включително и по съдебен ред, и оказване на съдействие при осъществяване и закрила на правата и законните интереси на другите ползватели на сайта и/или засегнати трети страни.

7. Клиентът ce cъглacявa, чe Продавачът имa пpaвo дa cъбиpa, cъxpaнявa и oбpaбoтвa дaнни и зa пoвeдeниeтo нa Клиента пpи изпoлзвaнeтo нa онлайн мaгaзина.

8. Ние гapaнтиpaме, чe обработваните лични дaнни нямa дa бъдaт пpeдocтaвяни пoд ниĸaĸвa фopмa нa тpeти лицa зa цeли, paзлични oт гopeoпиcaнитe, ocвeн в следните случаи: когато това е предвидено в закон; ако това бъде поискано по надлежен ред от компетентен държавен или съдебен орган; когато сме получили Вашето изрично съгласие за това; когато това се налага за защита на права и законни интереси на TeAdore P.

9. Предоставените от Вас данни са ни нужни, за да изпълним своите преддоговорни или договорни задължения спрямо Вас. Не предоставяме тези данни на трети лица, с изключение на:

 • обработващия плащането доставчик на платежни услуги,
 • куриерската фирма, с която Ви доставяме покупката,
 • нашия счетоводител.

Не предоставяме Ваши лични данни на трети лица, преди да сме се уверим, че са взети всички технически и организационни мерки за защита на тези данни като се стремим да осъществяваме строг контрол за изпълнение на тази цел. В този случай ние оставаме отговорни за конфиденциалността и сигурността на вашите данни.


10. Вашите лични данни се защитават като прилагаме всички подходящи технически и организационни средства, с които разполагаме, за да не допускаме неразрешен достъп, неразрешено или злонамерено ползване, загуба или преждевременно заличаване на информация. С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на данните, е възможно да използваме допълнителни механизми за защита.

11. Срокът, за който съхраняваме личните данни на Клиента е до година след прекратяване на Клиентския профил в Уебсайта или до окончателно уреждане на всички финансови задължения и изтичане на нормативно определените задължения за съхраняване на данните съгласно Закона за електронните съобщения за съхраняване и предоставяне на информация за целите на разкриване и разследване на престъпления, Закона за счетоводството за съхранение и обработка на счетоводни данни, Закона за задълженията и договорите относно давностни срокове за предявяване на претенции, задължения за предоставяне на информация на съда, компетентни държавни органи и др. основания, предвидени в действащото законодателство. Моля да имате предвид, че няма да изтрием или анонимизираме Ваши лични данни, ако те са необходими за висящо съдебно, административно производство или производство по разглеждане на ваша жалба пред нас.

12. Вашите права съгласно Общия регламент за защита на личните данни:

 • Право на информираност. Настоящата Политика има за цел да информира Клиента подробно за обработването на лични данни във връзка с предоставяните услуги.
 • Право на достъп. Клиентът има право да получи информация дали се обработват негови лични данни, достъп до тях и информация относно правата във връзка с това. Такъв достъп можете да осъществите по всяко време, чрез предвидените в Клиентския профил функционалности.
 • Право на коригиране. Клиентът има право да коригира личните си данни, в случай че те са непълни или неточни. Клиентът може да направи това по всяко време през Клиентския си профил.
 • Право на изтриване. Клиентът има право да поиска изтриване на данни, освен в случаите, в които за тяхното обработване е налице съществено основание и/или законово задължение.
 • Забележка: Закриване на Клиентски профил – в случай че желаете, имате възможност да закриете Вашия Клиентски профил по всяко време, чрез предвидената за това функционалност. Ако желаете да изтеглите и съхраните данни, намиращи се във Вашия Клиентски профил, е необходимо да направите това преди неговото закриване.
 • Право на ограничаване във връзка с обработването на данни. Регламентът предвижда възможност да ограничите обработването на Ваши лични данни, ако са налице основания за това, предвидени в него.
 • Право за уведомяване на трети лица. В случай че е приложимо, Клиентът има право да поиска от администратор на негови лични данни да уведоми третите лица, когато той е предоставил данни, по отношение на коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на тези лични данни.
 • Право на преносимост на данните. Клиентът има право да получи личните данни, които е предоставил и които се отнасят за него, в структуриран формат, пригоден за машинно четене, както и да използва тези данни за друг администратор по негова преценка.
 • Право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за Вас или по подобен начин Ви засяга в значителна степен, освен ако не са налице предвидените в приложимото законодателство по защита на личните данни основания за това и са предвидени подходящи гаранции за защита на Вашите права, свободи и легитимни интереси.
 • Право на оттегляне на съгласие. Клиентът има право, по всяко време, да оттегли съгласието си за обработването на лични данни. Такова оттегляне не засяга законосъобразността на обработването въз основа на даденото съгласие до момента на оттеглянето му.
 • При услуги като абонамента за обяви по имейл, абонирането за които става на базата на Вашето желание (съгласие), е предвидена възможност за прекратяване на абонамента по всяко време (оттегляне на съгласието).
 • Право на възражение. Клиентът има право да възрази по отношение на данни, обработвани на базата на легитимен интерес. В случай на постъпване на такова възражение ние ще разгледаме искането и ако е основателно, ще го изпълним. Ако считаме, че съществуват убедителни законови основания за обработването или че то е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ще информираме Клиента за това.
 • Право на жалба до надзорен орган. Клиентът има право да подаде жалба до надзорен орган, ако счита, че обработването на лични данни, отнасящи се до него, нарушава приложимото законодателство по защита на личните данни. Надзорният орган в Република България е Комисията за защита на личните данни, с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.

В случай, че имате въпроси относно обработването на Вашите лични данни, или желаете да упражните някое от правата си съгласно Регламента, може да се свържете с нас на:
- E-mail: cs@teadore.bg
- Адрес: гр. Костенец 2030, ул. Младежка No 14